JUHATUS alates 2017

Juhatuse esinaine:
Karola Velberg
Töökoht: Tallinna Ülikool, Tallinna Ühisgümnaasium
e-post: karola@viendra.ee
tel: +37256488442
Juhatuse liikmed:

           
Ilona Säälik
töökoht: Tallinna Teeninduskool, Sisekaitseakadeemia
e-post: ilonasaalik@gmail.com
tel: +37256225061

Piret Meresma
Töökoht: Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium
e-post: piretmeresma@gmail.com
tel: 
Viktoria Alekseeva
Töökoht: Viktoria keelestuudio, Tallinna Pae Gümnaasium
e-post: viktoria@viktoriakeeltestuudio.ee
tel: 
LIIKMESKOND:
seltsil on seisuga 23.03.2021    74 liiget

EESMÄRGID:

o edendada soome keele õpetamist Eestis;
o tõsta seltsi liikmete ainealast kvalifikatsiooni ja kaitsta nende kutsehuve;
o luua kontakte soome keelt ja kultuuri arendavate ja tutvustavate organisatsioonidega Eestis ja Soomes;
o võimaldada seltsi liikmetele tegutsemis- ja suhtlemisrõõmu: võimalus teha ettepanekuid soome keele õpetamise paremaks korraldamiseks, võtta osa õppekirjanduse koostamisest, töötada välja ainekavu, retsenseerida õppevara käsikirju, hankida ja levitada õppekirjandust ning metoodilisi materjale; teha ettepanekuid seltsi liikmete täiendõppe korraldamiseks; otsida võimalusi seltsi liikmeid kursustele, seminaridele ja konverentsidele suunamiseks, taotleda seltsi liikmetele stipendiume, preemiaid jne, esitada seltsi liikmeid atesteerimisele.

EESTI SOOME KEELE AASTA ÕPETAJAD

1997. aastast alates valib selts koostöös Soome Suursaatkonna ja HTM-i soome keele ainenõukoguga soome keele Aasta Õpetaja.

Aasta soome keele õpetajate nimekiri:http://www.finst.ee/keel/aasta-soome-keele-opetaja/

SELTSI LIIKMETE TUNNUSTAMINE

2014. aastal kehtestas seltsi juhatus Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi auliikme statuudi.
Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi auliikmeks võib seltsi juhatus nimetada isiku, kes on oma tegevusega andnud väärika panuse soome keele ja kultuuri edendamisse Eestis.

2014  HELGA LAANPERE -  keeleteadlane, õpikute autor, teenekas ja armastatud õpetaja ning kultuuritegelane

2018 TERJE KRUUSIMAA  - endine ESKÕS juhatuse esimees, tunnustatud pühendunud töö eest soome keele õpetamise edendamise ja seltsi tegevuse juhtimise eest

JUHATUSE ESIMEHED

1992–1999    
KAARE SARK - Eesti Sihtasutuse Koolituskeskuse projektijuht

1999–2005    
MARIA-MAGDALENA JÜRVETSON - Tallinna Pedagoogikaülikooli soome keele lektor

2005–2009    
KATRI LEHTSALU - Tapa Gümnaasiumi õpetaja

2009-2014    
ANNEKATRIN KAIVAPALU - Tallinna Ülikooli soome keele dotsent

2014-2017        
TERJE KRUUSIMAA - soome keele õpetaja

2017-
KAROLA VELBERG - soome keele õpetaja

AJALUGU

1992. aasta sügisel otsustasid Eesti Haridusameti, Eesti Sihtasutuse Koolituskeskuse AS ja tollase Tallinna Pedagoogikaülikooli täiendkoolituskursusel osalenud soome keele õpetajad ühiseks ajaveetmiseks, oma probleemide arutamiseks ja haridusministeeriumile soome keele õpetamisega seotud ettepanekute tegemiseks luua Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi. Seltsi loomise initsiaator ja esimene esimees oli ESKO projektijuht Kaare Sark.

 • Seltsi asutamiskoosolek toimus ja põhikirja projekt võeti vastu 14.03.1993.
 • Eesti Soome Keele Õpetajate Selts registreeriti 12.07.1993 Kultuuri- ja Haridusministeeriumi käskkirjaga nr. 167.
• 6.10.1998. aastal kanti Eesti Soome Keele Õpetajate Selts mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

TEGEVUSVALDKONNAD JA KOOSTÖÖPARTNERID
  • Seltsi algusaastatel 1993-1995 peeti olulisimaks ja kiireimat lahendust vajavaks probleemiks soome keele õpetuse koordineerimatuse likvideerimist koolides. Seltsi tegevuse peamised märksõnad olid õppevara, õpetajate atesteerimine, ainekava.
  • 1994. aasta alguses alustas tööd Soome Instituut, millest sai seltsi väga aktiivne koostööpartner. Sündis Soome Instituudi kevadiste ja sügiseste koolituspäevade traditsioon. Nende koolituste raames pidas ja peab selts oma üldkoosolekuid.
  • Seltsi liikmed koostasid soome keele ainekava ja esitasid selle 20.12.1993 Kooliametile. Seltsi aktivistidest moodustas Kooliamet 1994. aasta sügisel soome keele ainekava töörühma. Lisaks soome keele õpetamise programmile võeti seltsis vastu otsus üleminekueksamite korraldamiseks ja koostati lõpueksami näidis.
  • 1994. aasta lõpus korraldas selts oma liikmetele ankeetküsitluse täiendkoolituse vajadusest. Ankeedi vastuste põhjal tegi Eesti Soome Keele Õpetajate Selts pöördumise Haridusministeeriumile ettepanekuga kutsuda 15. detsembril 1994 kokku töörühm, mis lahendaks soome keele õpetajate atesteerimise ja kaugõppe võimaluste probleemid.
  • 1995-1997 tegelesid nii seltsi juhatus kui ainenõukogu peamiselt soome keele ainekava ja aineraamatu koostamisega. Aineraamat ilmus 1997.
  • 1998-1999 toimus soome keele õpetajate töö koordineerimine ja täiendkoolituse korraldamine eeskätt Haridusministeeriumi ja Soome Instituudi juhtimisel. Soome keele õpetajate ja soome keele õpetamise problemaatikaga tegeleb 1995. aastast ka ainenõukogu, mille moodustavad suures osas seltsi liikmed. Aastail 1995–1998 juhtis ainenõukogu tööd Kaare Sark, 1998. aastast tänase päevani Ebe Talpsepp (Loo Keskkool).
  • 2000. aastast alates on Soome Keele Õpetajate Selts püüdnud keskenduda liikmete ühistegevusele. Selleks on korraldatud kokkusaamisi, kus lisaks meelelahutusele kuulatakse ettekandeid seltsi liikmetelt ja külalistelt. Jätkuvad sügis- ja kevadkoolitused, mille peakorraldajaks on endiselt Soome Instituut. Väga tihedad töökontaktid on seltsil HTM-i soome keele ainenõukoguga.
  • 2009. aastast alates on selts tihedas koostöös ainenõukoguga tegelnud uue riikliku õppekava soome keele põhikooli B-võõrkeele ainekava ja gümnaasiumi B1- ja B2-sihttasemega võõrkeele ainekava väljatöötamisega ning õpetajate täiendkoolitusega B-keele õpetamiseks. 2011/2012. õppeaastal alustatakse soome keele õpetamist B-keelena kolmes koolis: Jõgeva Gümnaasiumis, Viljandi Maagümnaasiumis ja Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumis.
  • 2009. aastal asutati Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit. Eesti Soome Keele Õpetajate Selts on üks kolmest asutajaliikmest.
  • 2017. aastast alates osaleb selts e-koolikoti projektis.